ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

– a FERROFLEX 2005. Kft. ügyfelei, partnerei számára –

 

 

A FERROFLEX 2005. Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja ügyfelei és partnerei („Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (”Infotv.”) meghatározott adatvédelmi jogait, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal egyetemlegesen.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő teljes körű tájékoztatást nyújtson valamennyi  természetes és jogi személy ügyfele és partnere részére, valamint ügyfelei, partnerei képviseletében eljáró és kapcsolattartó személyek részére, az őket érintő egyes adatkezeléseket illetően. Adatkezelő vállalja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató egy példányát az Érintettek számára átadja elektronikus vagy papíralapú formában legkésőbb a szerződéses jogviszony létrejöttével egyidejűleg, illetve lehetővé teszi rendelkezéseinek megismerését.

 

Adatkezelő üzemelteti a http://www.ferroflex2005kft.hu/ címen található weboldalt, valamint a Facebook közösségi oldalon üzleti profilt hozott létre meglévő és leendő ügyfelei tájékoztatása céljából.

https://hu-hu.facebook.com/Ferroflex-2005-Kft-423362501055254/

 

Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok teljes körű figyelembevételével végzi:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 2. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet/”GDPR”),
 3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai,
 4. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”).

Értelmező rendelkezések

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 4. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 5. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 6. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 7. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 8. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
 11. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 12. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 14. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 15. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 20. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 21. profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
 22. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

 

 

 1. Az adatkezelés elvei

 

A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására(„elszámoltathatóság”).

 

 

 1. Az Adatkezelő

 

Az Adatkezelő adatai:

 

cégnév: FERROFLEX 2005. Fémmegmunkáló, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezés: FERROFLEX 2005. Kft.

székhely: 5091 Tószeg, Rétpart út 8.

postacím: Magyarország, 5091 Tószeg, Rétpart út 8. pf. 6.

adószám: 25017900-2-16

cégjegyzékszám: 16-09-015955

email: info@ferroflex2005kft.hu

honlap: http://www.ferroflex2005kft.hu/

 

III. Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az ügyfelek, partnerek, valamint a képviselő, illetve kapcsolattartó személyek által az Adatkezelőnek benyújtott dokumentumokon, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban az üzleti kapcsolat létesítése, a létrejött szerződések és megrendelések teljesítése céljából, a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében  kezeli. Adatkezelési célok tehát:

 1. üzleti kapcsolat létrejötte,
 2. szerződés, megrendelés teljesítése,
 • kapcsolattartás megkönnyítése,
 1. az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás fejlesztése, javítása,
 2. a szolgáltatás népszerűsítéséhez, ismertségének növeléséhez, értékesítéséhez kapcsolódó tevékenység,
 3. reklámtevékenység,
 • ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás,
 • vagyonvédelem.

 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

 1. az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)),
 2. olyan szerződés teljesítése érdekében, melyben az Érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk b)),
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c)), illetve
 1. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f)) alapján.

 

Adatkezelési cél

Az adatkezelés jogalapja

Üzleti kapcsolat létrejötte, szerződés/megrendelés teljesítése,

GDPR 6. cikk (1) a), illetve GDPR 6. cikk b)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) a), illetve GDPR 6. cikk b

A szolgáltatás fejlesztése, javítása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) a),

A Szolgáltatás népszerűsítéséhez, ismertségének növeléséhez, értékesítéséhez kapcsolódó tevékenység

GDPR 6. cikk (1) a),

Ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) a),

Közvetlen megkeresések, hírlevelek küldése

GDPR 6. cikk (1) a),

Vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) f)

Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy jogosultak hozzájárulásukat bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a fenti célok érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli tevékenysége során:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • lakcím,
 • azonosítási okmány típusa és száma,
 • telefonszám,
 • mobil telefonszám,
 • e-mail cím,
 • bankszámlaszám,
 • videófelvételek,
 • fényképek, arcképek.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben adott személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett e kötelezettségének nem tesz eleget, az az üzleti kapcsolat létrejöttét vagy fenntartását megakadályozhatja, illetve az üzleti kapcsolat megszüntetését eredményezheti.

 

Vagyonvédelem céljából végzett ellenőrzési, megfigyelési tevékenység

Adatkezelő ezúton tájékoztatja valamennyi Érintettet, hogy a székhelyen/telephely bejáratán (portán) történő kihajtás során a személygépjárműveket, csomagokat a portás ellenőrzés keretében átvizsgálja. Az ellenőrzés során az Érintettekre vonatkozó egyes személyes adatok megismerésére kerülhet sor, azonban ezen adatokat Adatkezelő nem tárolja.  

Az ellenőrzésre minden esetben bűncselekmény, szabálysértés elkövetésének vagy munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésének gyanúja esetén kerül sor. Az alkalmazott eszközök nem járnak az emberi méltóság megsértésével, valamint nem irányulnak az Érintett magánéletének ellenőrzésére. Az ellenőrzést a fokozatosság elvének betartásával kell végezni.

Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer (kamerák) alkalmazásáról:

Adatkezelő a munkavállalói, valamint az ügyfelei, partnerei életének, testi épségének védelme, az Érintettek vagyonvédelme, továbbá a Társaság berendezéseinek, eszközeinek, árukészletének vagyonvédelme, illetve jogsértések megelőzése céljából elektronikus megfigyelőrendszert (biztonsági kamerát) alkalmaz az alábbi terüleken:

 • bejárat
 • közlekedési útvonalak,
 • folyosó
 • raktárhelyiség,
 • porta,
 • irodahelyiségek,
 • csarnok,
 •  

Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerarendszer által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az Adatkezelő arra felhatalmazott és kijelölt munkatársa, a mindenkori ügyvezető, valamint a jogszabályban meghatározott hatóság, az ügyészség és a bíróság férhet hozzá. Az adatkezelő a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani, illetve a kamerarendszer által közvetített élőképhez hozzáférést biztosítani.  Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Az adatkezelő a kamerarendszer telepítésekor mérlegelte annak az Érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az Érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

A kamerák kihelyezésére kizárólag biztonsági és vagyonvédelmi okból kerül sor, a rendszer nem irányul az Érintettek tevékenységének és munkavégzésének megfigyelésére és ellenőrzésére. Egyetlen kamera sem figyel meg közterületet, munkavállalók munkaközi pihenőjének eltöltése céljára kijelölt területet, öltözőt és mosdót. A kamerák kizárólag képfelvételt rögzítenek.

Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás esetén a felvétel továbbításra kerül az illetékes hatóságok részére. A kamerák felvételeit az adatkezelő 6, azaz hat napig őrzi meg, ezt követően gondoskodik azok törléséről. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított 6, azaz hat napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatokat az Adatkezelő az egyes adatkezelési cél teljesüléséig kezeli. Kivételes esetekben, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése esetén Adatkezelő a jogviszony megszűnését követően is kezeli az Érintettek személyes adatait.

 

Adatkezelő többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti, bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése céljából a jogviszony megszűnését is kezelheti a személyes adatokat. 

 

 1. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatfeldolgozóként a NET-ALARM Bt. szolgáltatásait veszi igénybe, így részére a biztonsági kamera üzemeltetésére vonatkozó tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat átadja.

 

Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: NET-ALARM Számítás- és Biztonságtechnikai, Villamosipari Szolgáltató Betéti Társaság

Rövidített elnevezés: NET-ALARM Bt.

Székhely: 5130 Jászapáti, Akácfa u. 12/a.

Cégjegyzékszám: 16-06-009582

Adószám: 22186852-2-16

 

Az Adatkezelő továbbá a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

 

Az Érintettek személyes adatainak továbbítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, elektronikusan dokumentált és visszakövethető módon történik. Szerződéses partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóknak a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait az Adatkezelő jogosult megküldeni a partner részére.

 

Az Érintettek személyes adatait az adatkezelő az Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

VII. Az Érintett jogai

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az alábbi jogok illetik meg őket a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben:

 

 1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban nyújtsa.

 

 1. Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
 • adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
 • az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • a hozzájárulás bámely időpontban történő visszavonásához való jogról,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelést érintő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. A törléshez, elfeledtetéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná, amennyiben:

 • az adatkezelés a hozzájárulását alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Érintettek a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a jelen tájékoztatóban szereplő elérhetőségek bármelyikén. Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

VIII. Korlátozások

 

Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a VII. pontban meghatározott jogokat, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos az intézkedés:

 • nemzetbiztonság
 • honvédelem
 • közbiztonság
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését
 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása
 • a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 1. Jogorvoslat

 

Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (továbbiakban: „Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság, mint illetékes felügyeleti hatóság számára. Kivételt képez a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismereti az adatvédelmi incidens jellegét. 

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi jogainak megsértése esetén a NAIH-hoz fordulhat panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni, amennyiben pedig ezen magatartásával az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi tisztviselőként Bagi Andreát jelöli ki (továbbiakban: „Adatvédelmi tisztviselő”).

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Adatvédelmi tisztviselőt az alábbi elérhetőségeken érheti el: 

cím: Tószeg, 5091, Rétpart út 8

telefon: 06-30-760-2061

email: nagy.krisztian@ferroflex2005kft.hu

 

Az Adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja és szakmai tanácsokat ad Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére, ellenőrzi az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést, kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését, együttműködik a felügyeleti hatósággal, valamint az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgált a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az Érintettek személyes adatai biztonságának megőrzését az Adatkezelőnél a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják:

 1. az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalója férhet hozzá;
 2. külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó csomagszűrő eszközök, vírusvédelmi szoftverek alkalmazása;
 3. saját szerver (ún. NAS rendszer) alkalmazása;
 4. a papíralapú iratok zárt irodahelyiségben történő tárolása.

Jelen adatkezelési tájékoztatót a FERROFLEX 2005. Kft. készítette el ügyfelei, partnerei, a képviseletükben eljáró, valamint kapcsolattartó személyek teljes körű tájékoztatása céljából, fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató korlátozás nélküli módosítására vagy visszavonására.

 

Kelt.: Tószeg, 2021. augusztus __ napján

 

 

 

_____________________________

FERROFLEX 2005. Kft.

képviseli: Nagy Krisztián ügyvezető